شلات ر مامز

)1391 ،یدبع و یسابع(درب یم شیپ هب ار ناتساد ثداوح ، یتیاور شراز گ ةویش اب و هتفرگ تسد ه ب ار و هشیدنا ی ازآ ظعحلهب تیمکعح یا ب یهابخ یخ و تحیصن عبمجم ر ،عهقر تعرلاتخا نعدنآ یبحم بخ زا ی ی بلج و نعمکعح ی یذپعطخ ،یسعیس تکرعشم قح ،نعیب هدیدندسپ ما کی یملاسا تیمکعح ر تحیصن اذل . دنزاس هرهبیب داوس زا ار نانآ ،تلم نتشادهگن رک و روک یارب هک ،دنناوخب سرد دنهاوخیم یتروصره ه ب هدرب یپ داو س شزرا هب مدرم رگید یتراجت قح نآ لدب ر دیاب )۳( میوش روبجم ام ناخ نمحرلادبع ریما لثم رگا یناث ر í نتفریذپن ل íا هدنراگن رظنب تسدب هکار یتیزنارت ازآ طخ ات راا í ار ناتسکاپ í دنک نیمضت ناتسناغفا یارب دحتم للم تینما

2023-02-05
    ب ب س نت
  1. org [email protected]
  2. تسا یملاسا ی تعیح